FUNGSI

Fungsi

Sektor Pengiktirafan, Operasi & Kewangan

 1. Menetapkan standard program optometri dan opticianri di dalam negara bagi kelulusan akreditasi program.
 2. Memantau kepatuhan kepada standard program oleh Pemberi Pendidikan Tinggi.
 3. Memberi kelulusan akreditasi dan pengiktirafan kepada institusi yang ingin menawarkan program optometri dan opticianri.
 4. Mengendalikan Penilaian APEL (C) ke atas juruoptik berdaftar bagi kebenaran melanjutkan pengajian ke program optometri (accelerated) di PPT.
 5. Memperaku kelayakan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi untuk disenaraikan dalam Jadual Akta Optik 1991 supaya pendaftaran graduan boleh dilakukan.

   Unit Operasi & Kewangan

 1. Mengurus hasil.
 2. Mengurus kursus / bengkel / aktiviti anjuran MOC.
 3. Mengendalikan aktiviti kualiti.
 4. Mengurus sumber manusia dan kewangan.

Sektor Pendaftaran :

 1. Mendaftarkan individu yang layak sebagai optometris atau juruoptik berdaftar.
 2. Mengeluarkan Perakuan Pengamalan Tahunan bagi semua pengamal berdaftar.
 3. Mengeluarkan Kebenaran Mempreskripsi dan Mendispens Kanta Lekap kepada juruoptik. berdaftar yang lulus peperiksaan kanta lekap
 4. Mengendalikan Penilaian Kelayakan Profesional (PQA) bagi permohonan pendaftaran yang mempunyai kelayakan yang tiada dalam Jadual Kedua Akta Optik 1991.
 5. Mengendalikan temuduga bagi pendaftaran juruoptik di bawah seksyen 18(2)(a).

Sektor Etika dan Akta :

 1. Mengendalikan surveilans ke atas premis-premis optikal.
 2. Menguruskan aduan berkenaan pengamal berdaftar dan perkhidmatan MOC.
 3. Mengendalikan pindaan Akta Optik 1991, Peraturan-Peraturan Optik 1994 dan Kod Tata Amalan.
 4. Menyediakan platform sebaran maklumat untuk pengamal optometri dan  orang awam melalui pelbagai jenis media.

Sektor Kompetensi :

 1. Menguruskan tuntutan mata CPD oleh pembekal program CPD.
 2. Menguruskan tuntutan mata CPD oleh optometris dan juruoptik berdaftar.
 3. Mengendalikan peperiksaan kanta lekap bagi juruoptik berdaftar sebelum mengeluarkan sijil kebenaran mempreskripsi dan mendispens kanta lekap.