FUNGSI

Fungsi

SEKTOR PENGIKTIRAFAN, OPERASI DAN KEWANGAN
Unit Pengiktirafan
❖ Menetapkan standard pengiktirafan dan kelulusan akreditasi dengan pengeluaran garis panduan kelulusan akreditasi program optometri dan opticianri di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
  ❖ Melatih ahli panel penilai untuk penilaian akreditasi  program optometri/opticianri di IPT
  ❖ Memberi pengiktirafan dan pengesyoran kelulusan akreditasi kepada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi IPT yang menawarkan program
      optometri dan opticianri.
  ❖ Menjalankan pemantauan pematuhan standard ke atas pengendalian program Optometri/opticianri di  IPT yang telah mendapat kelulusan akreditasi.
  ❖ Memperakukan kelayakan yang dikeluarkan oleh IPT supaya pendaftaran graduan boleh dilakukan.
SEKTOR PENDAFTARAN DAN PERAKUAN PENGAMALAN TAHUNAN (APC)
❖ Mendaftarkan individu yang bertauliah melalui prosedur pendaftaran penuh.
  ❖ Mengeluarkan perakuan amalan tahunan bagi semua pengamal berdaftar.
  ❖ Mengadakan temuduga kepada Juruoptik bagi pendaftaran di bawah seksyen 18(2)(a).
  ❖ Mengadakan peperiksaan kanta lekap bagi Juruoptik sebelum mengeluarkan
      permit kanta lekap.
  ❖ Memastikan Penilaian Kelayakan Profesional dijalankan bagi pemohon yang ingin berdaftar
      tetapi kelayakan tiada dalam senarai.
  ❖ Mengemaskini senarai PPT dan kelayakan yang diiktiraf oleh MOC di dalam Jadual Pertama
      dan Kedua Akta Optik 1991.
  ❖ Menyelenggara sistem OPTims.
SEKTOR ETIKA DAN AKTA
  • Memastikan undang-undang dan peraturan sedia ada dikuatkuasa dan dipatuhi.
  • Menjalankan penguatkuasaan survellian ke atas pengamal yang tidak memperbaharui perakuan pengamalan tahunan (APC).
  • Mengendali semua aduan berkenaan pengamal dan amalan optometri daripada orang awam dan di kalangan pengamal optometri
  • Mengkaji semula Akta Optik 1991, Peraturan-peraturan Optik 1994 dan Kod Tataamalan Pengamal Optometri
  • Meminda Akta Optik 1991 dan Peraturan-peraturan Optik 1994 mengikut keperluan
  • Meminda Kod Tataamalan Pengamal Optometri dan memasukkannya ke dalam Akta Optik 1991.
UNIT KOMPETENSI
  ❖ Menetapkan mata CPD untuk kursus-kursus yang dianjurkan untuk pengamal optometri.
  ❖ Pemantauan mata CPD tahunan yang dikumpul oleh pengamal optometri.
  ❖ Memastikan SOP yang sediaada digunapakai oleh semua pengamal optometri .
  ❖ Memastikan semua pengamal mempunyai kompetensi yang tinggi.
Unit Operasi & Kewangan
  ❖ Menguruskan semua kursus/bengkel yang dianjurkan oleh MOC.
  ❖ Menguruskan latihan anggota MOC.
  ❖ Menguruskan urusan berkaitan hasil MOC.
  ❖ Menguruskan sistem pemfailan dan urusan surat- menyurat MOC.
  ❖ Menyelenggara laman web rasmi dan laman sosial MOC.