FUNGSI

Fungsi

Unit Pengiktirafan :
  ❖ Menetapkan standard pengiktirafan dengan menghasilkan garis panduan kelulusan dan
      akreditasi program optometri dan opticianri di Institusi Pengajian Tinggi.
  ❖ Melatih panel penilai dengan bantuan MQA.
  ❖ Memberi kelulusan dan pengiktirafan kepada institusi yang ingin menawarkan program
      optometri dan opticianri.
  ❖ Menjalankankan pemantauan kepatuhan ke atas institusi yang menawarkan program
      optometri dan opticianri.
  ❖ Memperakukan kelayakan yang dikeluarkan oleh institusi supaya pendaftaran graduan
      boleh dilakukan.

Unit Pendaftaran :
  ❖ Mendaftarkan individu yang bertauliah melalui pendaftaran penuh.
  ❖ Mengeluarkan perakuan amalan tahunan bagi semua pengamal berdaftar.
  ❖ Mengadakan temuduga Juruoptik sebelum pendaftaran dilakukan.
  ❖ Mengadakan peperiksaan kanta lekap bagi Juruoptik sebelum mengeluarkan
      permit kanta lekap.
  ❖ Memastikan Penilaian Kelayakan Profesional dijalankan bagi pemohon yang ingin berdaftar
      tetapi kelayakn tiada dalam senarai.
  ❖ Mengemaskini senarai PPT dan kelayakan yang diiktiraf oleh MOC didalam Jadual Pertama
      dan Kedua Majlis Optik Malaysia.
  ❖ Menyelenggara sistem OPTims.
  ❖ Menyelenggara dan mengemaskini maklumat Majlis Optik Malaysia didalam
      laman web KKM.
  ❖ Menyelenggara dan mengemaskini maklumat di dalam laman facebook MOC.

Unit Etika dan Akta :
  ❖ Memastikan undang-undang dan peraturan sedia ada di kuatkuasa dan dipatuhi.
  ❖ Menjalankan penguatkuasaan survellian ke atas pengamal yang tidak memperbaharui
      pendaftaran.
  ❖ Menerima dan menangani semua aduan berkenaan pengamal dan praktis dari orang awam
      dan pengamal sendiri.
  ❖ Mengkaji semula Akta Optik 1991.
  ❖ Mengkaji semula Peraturan-peraturan Optik 1994 dan Kod Tataamalan.
  ❖ Melakukan pindaan ke atas Akta Optik 1991 dan Peraturan-peraturan Optik 1994.
  ❖ Melakukan pindaan ke atas Kod Tataamalan dan memasukkannya ke dalam
      Akta Optik 1991.

Unit Kompetensi :
  ❖ Menetapkan mata CPD untuk kursus-kursus yang dianjurkan oleh pengamal optometri.
  ❖ Pemantauan mata CPD tahunan yang dikumpul oleh pengamal optometri.
  ❖ Memastikan SOP yang sediaada digunapakai oleh semua pengamal optometri .
  ❖ Memastikan semua pengamal mempunyai kompetensi yang tinggi.

Unit Pentadbiran & kewangan :
  ❖ Menguruskan semua kursus/bengkel yang dianjurkan oleh MOC.
  ❖ Menguruskan latihan anggota MOC.
  ❖ Menguruskan urusan berkaitan hasil MOC.
  ❖ Menguruskan sistem pemfailan dan urusan surat- menyurat MOC.
  ❖ Menyelenggara laman web rasmi dan laman sosial MOC.